zapogi.ru 1

Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného Československa

/Dr. Ondřej Horák, onhorak@post.cz/

1. Náplň předmětu, literatura, meziválečná právní věda /S: 10. 3., L: 17. 3. odpadá/

2. Právo a zákon (vztah zákona a rozhodnutí, interpretace a aplikace práva, mezery v právu, interpretační ustanovení občanských zákoníků)

/S: 24. 3., L: 31. 3./ Referát: Vladimír Kubeš (S: Olga Černá, L: Lydie Csukasová)

Příprava: vazba zákona, rozhodnutí, obyčeje (+ příklad ze současnosti či minulosti, kdy se judikatura odchyluje od gramaticko-logického výkladu zákona, příp. jde o interpretačně sporný případ, argumentaci, řešení)

Lit.: KRČMÁŘ, Jan. Zákon a rozhodnutí. Sborník věd právních a státních 32, 1932, s. 89-110.

KUBEŠ, Vladimír. Zákon a rozhodnutí. Časopis pro právní a státní vědu 16, 1933, s. 56-78.

3. Právo a revoluce (vznik Československa a dalších států, recepce, unifikace, mírové smlouvy, otázky kontinuity a diskontinuity)

/S: 7.4., L: 14. 4./ Referát: Bohuš Tomsa (S: Tereza Zelíková, L: Kristýna Fibichová)

Příprava: Normativní teorie (vybraná otázka, komparace s řešením současnou právní vědou)

Lit.: KNAPP, Viktor. Dvě cesty československého práva: kontinuita a diskontinuita (1918, 1945). Právník 118, 1979, s. 270-283.

PAVLÍČEK, Václav. O kontinuitě a diskontinuitě. Právní praxe 41, 1993, s. 190n., 249n. a 336n.

WEYR, František. Sukcesorství československého státu a recepční zákon č. 11 z r. 1918. Časopis pro právní a státní vědu 21, 1938, s. 1-7.

4. Právo a národnost (nacionalismus, menšiny, národnostní a jazykové právo)

/S: 21. 4., L: 28. 4./ Referát: Emil Sobota (S: Petr Jonák, L: Marie Válková)

Příprava: judikát s národnostním podtextem

Lit.: SOBOTA, Emil. Jazykové právo v evropských státech. Praha : Orbis, 1934.


Týž. Národnostní právo Československé. Brno : Barvič & Novotný, 1927.

Polemika v ČČH: KUČERA, Jaroslav. Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období. ČČH 99, 2001, s. 548-568, a BROKLOVÁ, Eva. Politický nebo etnický národ? ČČH 100, 2002, s. 379-394.

5. Právo a vlastnictví (ochrana vlastnictví, konfiskace, vyvlastnění, pozemková reforma)

/S: 5. 5., L: 12. 5./ Referát: Jaromír Sedláček (S: Martin Mlynář, L: Josef Straka)

Příprava: vyvlastnění bez náhrady

Lit.: FROLEC, Ivo (ed.). Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.  Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1994.

6. Právo a zločin (trest smrti, poroty, trestnost homosexuality, nedovolené pomníky)

/S: 19. 5., L: 26. 5./ Příprava: v rámci poslední hodiny bude probíhat zápočtový test

Referát: výběr Jaroslav Kallab/Albert Milota (S: Ivana Klierová, L: Šárka Suchánková)

Lit.: Československé trestní právo v proměnách věků. (Sborník příspěvků.) Brno : MU, 2009.

VLČEK, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno : MU, 2004.

Referáty: 10-15 minut

Přípravy: písemně cca ½-1 strana (vždy uvést zdroje: minimálně 2, alespoň 1 tištěný)

Výběr z pramenů a literatury:

Komentáře, judikatura:

BOHUSLAV, Josef Václav (ed). Sbírka nálezů nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních od r. 1918.

ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír (edd). Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I-VI. Praha : V. Linhart, 1935-1937. (Reprint Praha : Codex Bohemia, 1998.)

SEDLÁČEK, Jaromír (ed.). Vlastnické právo. Komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému. Praha : V. Linhart, 1935.


VÁŽNÝ, František (ed). Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských od r. 1919.

WEYR, František, NEUBAUER, Zdeněk (edd.). Ústavní listina Československé republiky. Její znění s poznámkami. Praha; Brno : Orbis, 1931.

Literatura:

GELLNER, Arnošt. Nacionalismus. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003. 

Týž. Národy a nacionalismus. Praha : J. Hříbal, 1993.

HÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, LAŠTOVKA, Karel, WEYR, František (edd.). Slovník veřejného práva československého. Sv. I-V. Brno : Polygraphia; R. M. Rohrer, 1929-1948.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha : C.H. Beck, 1995.

Týž. Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha : C.H. Beck, 1996.

Kolektiv autorů. Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2008.

KOŘALKA, Jiří. Co je národ? Praha : Svoboda, 1969.

KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. Díl I. Výklady úvodní a část všeobecná. 4. dopl. vyd. Praha : Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1946.

Týž. Právo občanské. Díl II. Práva věcná. 3. dopl. vyd. Praha : Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1946.

KUBEŠ, Vladimír. Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. Díl I. a II. Brno: PrF MU, 1995.

PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. Díl I-IV. 3. vyd. Praha : Lidové noviny, 1991.

RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. Praha : Melantrich, 1993.

RANDA, Antonín. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. 5. oprav. vyd. Praha : F. Řivnáč, 1900.

SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Brno : Čsl. akad. spol. „Právník“, 1931.

SKŘEJPKOVÁ, Petra (ed.). Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha : Linde, 2009.


TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Část všeobecná. 3. vyd. Praha : Spolek čsl. právníků „Všehrd“, 1925

WEINBERGER, Ota, KUBEŠ, Vladimír (edd.). Brněnská škola právní teorie. Normativní teorie. Praha : Karolinum, 2003 (něm. vyd. Wien : Manz, 1980).

WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha : Melantrich, 1937.

Týž. Soustava československého práva státního. 2. vyd. Praha : F. Borový, 1924.

Týž. Teorie práva. Praha; Brno : Orbis, 1936.